Notulen Jaarvergadering 2022

 Notulen jaarvergadering HSV Obdam  4 maart 2022.

Afbericht:

Aanwezig:

Opening.

Opening 20.10 door Ad Pelt de voorzitter, aanwezig  leden :16.

De voorzitter heet een ieder welkom en we staan even 1 minuut stil in verband met het overlijden van  Huub Buskens, Jan Enstra en Rinus van der Velden.

2. Notulen jaarvergadering 2019.

De voorzitter  neemt deze even door .

Geen vragen .

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

De voorzitter  vraagt of er nog ingekomen stukken zijn.

Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Jaarverslag van de secretaris.

 Gerry leest deze voor.

5. Jaarverslag jeugdcommissie.

Peter heeft een verslag gemaakt en leest deze voor.

Cees Laan vraagt wat de Viskaravaan inhoudt, Peter legt dit uit.

De voorzitter legt uit dat de  jeugd een jaarlang gratis een visvergunning krijgt, dit was ook een van de voorwaarde.

Dit evenement was in Spanbroek bij de ijsbaan.

6. Jaarverslag penningmeester over 2018 en begroting 2019.

De financiële verslagen zijn uitgedeeld.

De penningmeester geeft nog wat  uitleg over een paar punten hoe dit tot stand is gekomen.

Het eindresultaat is weer positief.

De penningmeester vraagt of er nog vragen zijn. Geen vragen.

De voorzitter bedankt de penningmeester voor het opstellen van het  jaarverslag en de begroting.

De voorzitter laat nog weten dat de wedstrijden voorlopig weer gratis zijn.

7.Verslag kascontrolecommissie en decharge penningmeester.

Verslag kascontrolecommissie:  Cees Laan en Arnold Teunen.  

Decharge wordt verleent voor de penningmeester en het bestuur.

De voorzitter vraagt wie er volgend jaar reserve wil zijn.

Sjon Turk  geeft zich hier voor op.

Kascontrolecommissie 2022 : Arnold Teunen en Tiny Jonker.

Reserve. Sjon Turk

8.bestuursverkiezing.

Aftredend en wel  herkiesbaar: Ad Pelt voorzitter 2021 en  René laan penningmeester 2022.

Er zijn geen tegen kandidaten ingediend dus Ad en René  gaan weer 3 jaar door.

De aanwezigen geven een applaus voor deze  bestuursleden.

9. Voorstellen:                                  

                                                           B contributie2023, geen aanpassingen.

                                                           B contributie en vispassen dit jaar via S.V.N

10.Pauze.

Koffie.

11.  19 maart nationale schoonmaak dag :10.00 uur verzamelen bij  Gerry.

Ad vraagt wie deze dag helpen wil.

Peter Broersen,  Pan Heddes,  Arnold Teunen,  Harrie Ootes,  Jan Ligthart ,  Dirk en Tiny Jonker,  Piet Jonker en diverse bestuursleden melden zich aan.

12.Nieuws van gemeente Opmeer i.v.m. aanleg visvijver/plannen.

Zodra hier nieuws over is horen jullie het.

13 nieuws van de Federatie Mid-west-Nederland.

Geen bijzonderheden.

14 Wedstrijdcommissie.

De voorzitter doet dit jaar geen prijsuitreiking; er waren te kort wedstrijden gevist.

Na afloop is de lijst beschikbaar zodat een ieder weet waar hij is geëindigd.

De voorzitter geeft nog uitleg over de wedstrijd punten maar dit bespreken we altijd al op de wedstrijdvergadering.

15.Bedankjes.

Voorzitter bedankt bestuur en leden en de Brink.

16. Rondvraag.

Jan Ligthart vraagt : kleinkind wil graag meedoen met de viswedstrijdjes op de vrijdagavond.

Peter antwoord: even zijn mail adres doorgeven, dan krijgt hij automatisch bericht.

Sjaak Blom vraagt: Kunnen we ook op zaterdags vissen? Vind een hele zondag vissen niks.

Voorzitter legt uit dat we dan ook in ander water kunnen vissen. Dit gaan we op de wedstrijdvergadering overleggen.

17.Sluiting met aansluitend Bingo21.00 uur.

De voorzitter bedankt de leden voor hun aandacht en aansluitend wordt er weer een bingo gehouden onder leiding van Sjaak Blom.