Notulen Jaarvergadering 2019

 Notulen jaarvergadering 22 februari 2019

Afbericht: Pan Heddes – Peter Slikker (jeugcommissie) en Gerry Ursem (secretaris)

Aanwezig Huub Buskens – Jan Endstra – Rinus van der Velden – Arnold Teunen – Sjaak Blom – John Turk – Henk Borgmann – Tom van Baar – Piet Jonker – Arjan Frerichs – Peter Broersen – Dirk Jonker – Harry Ootes – Cees Laan – Sjaak Laan en Jan Ligthart ,

Namens het bestuur  Ad Pelt  ( voorzitter) en René Laan ( Penningmeester)

1. Opening.

Opening 20:00 door Ad Pelt de voorzitter, aanwezig 18 leden.

2. Notulen jaarvergadering 16-2-2018

Ad deelt mee dat deze op tafel liggen.

Ad neemt deze door, de leden hebben geen op of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

Vraagt of er nog ingekomen stukken zij, er zijn geen ingekomen stukken

4. Jaarverslag van de secretaris.

In verband met de afwezigheid van de secretaris leest de voorzitter deze door.

5. Jaarverslag jeugdcommissie

In verband met de afwezigheid van de jeugdcommissie leest de voorzitter deze door.

6. Jaarverslag penningmeester over 2018 en begroting 2019

De financiële verslagen zijn uitgedeeld.

De penningmeester geeft nog wat  uitleg over een paar punten hoe dit tot stand is gekomen.

Het eindresultaat is weer positief.

De penningmeester vraagt of er nog vragen zijn.
Sjaak Laan vraag waarom de post diverse in de begroting van 2019 zijn verhoogd van            € 1800.00 naar € 4000.00

Antwoord van de voorzitter: deze post is verhoogd in verband met het 60 jarige bestaan van onze vereniging,

Voorzitter bedankt de penningmeester voor het opstellen van jaarverslag en de begroting.

7. Verslag kascontrolecommissie en decharge penningmeester.

Verslag kascontrolecommissie:  Harry Ootes en Dirk Jonker

Harry en Dirk hebben de boeken gecontroleerd en daar waren geen op of aanmerkingen op.

De algemene ledenvergadering stelt voor de penningmeester decharge te verlenen.

De voorzitter vraagt wie er volgend jaar reserve wil zijn.

Arnold Teunen geeft zich hier voor op.

Kascontrolecommissie 2019 , Dirk Jonker en Cees Laan  reserve Arnold Teunen

8. Bestuursverkiezing.

Aftredend en wel herkiesbaar: René Laan (penningmeester)

Er zijn geen tegen kandidaten ingediend dus René Laan gaat weer 3 jaar door.

9. Voorstellen:                                  

A jeugdwedstrijd

B contributie 2018

A

We gaan weer vissen bij de Fazant, en vrijwilligers worden nog benaderd.

B  

De penningmeester legt uit wat er financieel gaat veranderen

2020 wordt de afdracht van Sportvisserij MidwestNederland verhoogt met € 0.75

Voorstel zowel voor 2020 de vispas met € 1.00 te verhogen deze wordt dan € 31.50

Voorstel is aangenomen

Jeugd is € 10.00 blijft zo

10. Pauze.

Koffie.

11. 23 maart is het nationale schoonmaakdag.

Naar aanleiding van de vraag van Pan Heddes afgelopen ledenvergadering

Het voorstel is om op 9:30 te verzamelen in de Brink en tot 12:30 gaan opruimen

Aansluiten hierop willen we deze dag afsluiten met een broodje in de Brink.

De volgende personen geven zich op .

Rinus van der Velden – Arnold Teunen – Sjaal Blom –Piet Jonker –Peter Broersen – Dirk Jonker – Harry Ootes –Sjaak Laan – Jan Ligthart Gerry Ursem en René Laan ,

12. Nieuws van de Gemeente Opmeer .

De gemeente Opmeer is volop bezig met aanlegsteigers en een trailerhelling in de Scheisloot.

Tevens is onze vereniging in gesprek met de gemeente Opmeer of het mogelijk is om langs de Hertog Willenlaan een visvijver te realiseren voor kinderen – gehandicapte en bejaarde vissers. Ook de leden van HSV Obdam kunnen dan van deze voorziening gebruik maken.

13. Nieuws van de federatie Mid –West Nederland .

Sportvisserij Midwest Nederland is in onderhandeling met het Hoogheemraadschap over de prijs van het viswater. Als we dit gezamenlijk inkopen kan dit mogelijk goedkoper worden.

14. Wedstrijdcommissie.

Ad doet weer  de prijsuitreiking en dit zijn de volgende winnaars:

Snoek  1e Dirk Jonker 2e Rinus van der Velden 3e Sjaak Blom.                                      Grootste vis Arnold Teunen 108 cm

Witvis  1e Dirk Jonker 2e Piet Jonker 3e Rinus van der Velden                                                  Grootste vis Henk Borgmann  53 cm

Baars    1e Rinus van der Velden 2e Piet Jonker 3e Peter Broersen.

Grootste vis Peter Broersen 27 cm.

Na afloop is de lijst beschikbaar zodat een ieder weet waar hij is geëindigd

Ad geeft nog uitleg over de wedstrijd punten maar dit bespreken we altijd al op de wedstrijdvergadering.

15. Bedankjes.

Voorzitter bedankt alle vrijwilligers voor hun inspanningen van het afgelopen jaar..

16. Rondvraag.

René Laan vraag aandacht voor de Rabobank Clubkas Campagne. Leden van de Rabobank kunnen hun stem uitbrengen op hun favoriete club van 23 maart tot 14 mei 2019.

Jan Ligthart vraag of de jeugdwedstrijden op de website geplaatst kunnen worden

7.Sluiting met aansluitend Bingo 21.30 uur.

De voorzitter bedankt de leden voor hun aandacht en aansluitend wordt er weer een bingo gehouden onder lijding van Sjaak Blom.