Notulen Jaarvergadering 2016

Notulen jaarvergadering 19 februari 2016

Aanwezig: Harry Ootes John Turk Huub Buskens Piet Heddes Sjaak Blom Jan Resseler Arjan Frerichs Rinus v/d Velden Piet Jonker Jan Enstra Tom van Baar Dirk Jonker Frits Jager Stefan van Eerden Lida Broersen Peter Broersen Peter Slikker Ad Pelt Gerry Ursem en René Laan

Afbericht: Arnold Teunen en Sjaak Laan

  1. Opening.

Opening 20.00 door René Laan deze vervangt de voorzitter, aanwezig 19 leden.

René heet Arjan Frerichs de penningmeester en Frits Jager voorzitter beide van SMWN welkom op deze vergadering

René laat weten dat Arnold vanmorgen uit het ziekenhuis is gekomen, dus vandaar dat hij afwezig is

  1. Notulen jaarvergadering 2015

René deelt mee dat deze is uitgedeeld

Pagina 2 punt 11 8 federatie dit zijn er 7

Tel nummer van B.O.A word vermeld op de site

  1. Ingekomen stukken en mededelingen.

René Laan vraagt of er nog ingekomen stukken zij, er zijn geen ingekomen stukken

  1. Jaarverslag van de secretaris.

De secretaris heeft deze opgesteld, en leest hem voor.

René Laan bedankt hem voor het opstellen hiervan.

  1. Jaarverslag jeugdcommissie

Peter legt uit dat we in het voorjaar begonnen met vissen voor kits, eerst een avond theorie tuigjes maken, en de volgende dag aan de waterkant.

Er werd volop vis gevangen en allemaal bleien gezichten.

We hebben diverse viswedstrijden gehouden met een leuke opkomst

De Jeugd dag op nationale hengelsportdag was dit jaar goed bezocht, en verliep vlekkeloos.

Op verzoek van de basisschool de Kelders werf in Obdam hebben we i.s.m. sportvisserij Mid-West Nederland een visles geregeld.

Eerst theorie , verzorgd door vismeester(es), en daarna in de praktijk verzorgd door René Laan en Peter Slikker.

Er werd leuk vis gevangen en de reacties waren zeer positief.

In sept werd de H.A.L.O. wedstrijd gehouden , georganiseerd door h.s.v. Viod in Heerhugowaard. Moeilijk viswater met flinke stroming.

Onze vissers konden toch vis ter weging aanbieden. Stefan en Leon hadden de organisatie op zich genomen waarvoor onze dank.

Tevens bedankt Peter voor alle dingen die zijn georganiseerd de vrijwilligers en het bestuur.

Vissen bij Toms Creek staat op de planning

Rene legt nog uit wat we van plan zijn bij Toms Creek wat voor vis welke vijvers dit beloofd weer een prachtige dag te worden

Sjaak Blom vraagt waar dit is Rene legt uit dat dit in Lelystad is

Huub Buskens vind het mooi dat de dingen met de scholen nu wel lukken in het verleden ging dit wat moeilijker, maar vraagt zich af hoe dat komt.

Rene legt uit dat er veel mogelijk is bij Sportvisserij Midest Nederland zo zijn er ook diverse subsidies mogelijk.

Marijke Sijm is ook heel actief bezig voor de jeugd

Ad Peld toen was er geen draagvlak voor, en ook de overheid is er nu meer mee bezig

  1. Jaarverslag penningmeester over 2014 en begroting 2015

De financiële verslagen zijn uitgedeeld.
De penningmeester geeft nog wat uitleg over een paar punten hoe dit tot stand is gekomen.
Het eindresultaat is weer positief.
Elk jaar hielden we geld over dit jaar hebben we dat niet gedaan, maar leuke dingen gedaan vissen

Als er nog idee zijn voor dit jaar laat het weten, dan gaan wij helpen dit mogelijk te maken

De penningmeester vraagt of er nog vragen zijn. Geen

Voorzitter bedankt de penningmeester voor het opstellen van jaarverslag en de begroting.

7. Verslag kascontrolecommissie en decharge penningmeester.

Verslag kascontrolecommissie: Dirk. Jonker , Cees. Laan, reserve John Turk

De voorzitter vraagt wie er volgend jaar reserve wil zijn.

Harry. Ootes geeft zich hier voor op.

Kascontrolecommissie 2016:– Cees Laan, John Turk

Reserve H. Ootes

8. Bestuursverkiezing.

Aftredend en wel herkiesbaar: René Laan (peningmeester).

Aftredend en Niet herkiesbaar Peter Broersen (bestuurslid)

Er zijn geen tegen kandidaten ingediend dus René gaat weer 3 jaar door.

De aanwezigen geven weer een applaus voor deze 2 bestuursleden.

Nu bestaat het bestuur uit 5 leden

René legt aan Peter Broersen uit dat Ad Pelt (zijn grootste vis maat) nog wat heeft te vertellen

Ad doet een woordje en legt uit wat Peter allemaal heeft gedaan voor de Vis club dit zijn zoveel dingen dat ik ze niet allemaal opschrijf maar de meesten weten wel wat Peter allemaal heeft betekend voor h.s.v. Obdam

Frits Jager is namens SVMN en doet ook een woordje en overhandigd hem de zilveren speld.

René vraagt of de leden Peter als ere lid willen benoemen hier is niemand op tegen

René benoemd Peter tot erelid van H.S.V. Obdam.

  1. Voorstellen: a jeugdwedstrijd B contributie 2017

a

Laatste zaterdag in mei is er weer de jeugd viswedstrijd. Dit is weer op de nationale hengelsportdag.

We gaan weer vissen bij de Fazant, en vrijwilligers worden nog benaderd.

Jan Blankedaal benaderen voor de sloot schoon maken dit doet Gerry

René heeft Bij Yorke Wesels het aantal leden opgevraagd voor Opmeer, totaal hebben we in de gemeente Opmeer 560 vispashouders de Ambtenaar was verbaast dat dit er zo veel zijn en neemt dit mee op de volgende raadsvergadering

b

De voorzitter legt uit dat we de contributie niet gaan verhogen.

10. Pauze, koffie.

11. Nieuws van de federatie Mid –West Nederland (o.a. bestuurswisseling).

Frits Jager meld dat er misschien wel de contributie word verhoogd door SMWN en geeft hierbij de nodige uitleg

Gemeente benaderen om een eigen visvijver te realiseren

Streetvisching gaat beginnen as zondag in Alkmaar

12. Wedstrijdcommissie.

Ad doet de prijsuitreiking

René Laan bedankt Ad hiervoor.

Na afloop is de lijst beschikbaar.

13. Bedankjes.

Rene Laan bedankt een ieder die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de vereniging.

  1. Rondvraag.

Pan Heddes wedstrijden half 9 tot16 uur waar komt dat van daan .René legt uit dat dit op de vergadering van de wedstrijdvissers is besloten.

Dit bewijst maar weer dat deze vergadering best wel interessant is voor de wedstrijdvissers hier kan je dan op deze vergadering over mee beslissen en ben je gelijk op de hoogte als er veranderingen zijn

16. Sluiting met aansluitend Bingo 21.30 uur.

De voorzitter bedankt de leden voor hun aandacht en aansluitend wordt er weer een bingo gehouden onder lijding van Sjaak Blom.