Notulen Jaarvergadering 2018

 Notulen jaarvergadering 16 februari 2018

Afbericht: Sjon Turk,

1. Opening.

Opening 20.10 door Arnold Teunen de voorzitter, aanwezig 19 leden.

2. Notulen jaarvergadering 2017

Arnold deelt mee dat deze op tafel liggen.

Sjaak Laan had gevraagd voor het riet meerdere malen te snoeien.

Ad Pelt laat weten dat hij contact heeft gehad met het hoogheemraadschap.

Hij heeft daar tekening ingediend en alles op kaart gezet maar we mogen  bij dijken geen stijgers plaatsen  i.v.m. doorlekken.

Meerdere malen  riet snoeien is ook bij gemeente ingediend maar ook hier zijn geen mogelijkheden voor. 

Arnold bedankt notulist voor het opstellen

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

Vraagt of er nog ingekomen stukken zij, er zijn geen ingekomen stukken

4. Jaarverslag van de secretaris.

Gerry gaat deze nog maken maar  en het komt nog op de mail of website te staan

5. Jaarverslag jeugdcommissie

Peter heeft een verslag gemaakt en leest deze voor, zie hieronder.

Activiteiten jeugd HSV Obdam e.o 2017

In het laten voorjaar (het bleef lang koud waardoor er geen vis was te vangen aan de fazant) zijn we weer begonnen met onze viswedstrijdjes.

De opkomst is prima alsmede de vangsten.

Van de zomer hadden we tijdens het WK schapen drijven in Hoogwoud een completen visclinic georganiseerd wat een groot succes was mede door onze enthousiaste vrijwilligers ,Sportvisserij Midwest Nederland voor het beschikbaar stellen van 40 goodie bags, Koenis diervoeders voor het beschikbaar stellen van draad, lood en dobbertjes en Nipro hengelsport voor het beschikbaar stellen van 40 hengels en maden.

De organisatie van het WK trakteerde iedereen na afloop op patat en drinken waarna alle deelnemers hun zelf opgemaakte tuigje en hengel mee naar huis mochten nemen.

In september hebben we de grote jeugdwedstrijd gehouden en het aantal deelnemertjes is weer in de lift.

Dit jaar plannen we de wedstrijd weer in Augustus/September.

Verder hebben onze vrijwilligers diverse malen geholpen met vislessen op school waarvoor uiteraard onze dank want zonder vrijwilligers zijn we nergens

Dit jaar gaan we verder met onze wedstrijdjes, vissen voor kids en alles wat er op ons pad komt.

Arnold bedankt Peter voor het opstellen van dit verslag

6. Jaarverslag penningmeester over 2017 en begroting 2018

De financiële verslagen zijn uitgedeeld.

De penningmeester geeft nog wat  uitleg over een paar punten hoe dit tot stand is gekomen.

Het eindresultaat is weer positief.

De penningmeester vraagt of er nog vragen zijn. Geen

Voorzitter bedankt de penningmeester voor het opstellen van jaarverslag en de begroting.

7.Verslag kascontrolecommissie en decharge penningmeester.

Verslag kascontrolecommissie:  Sjon Turk  H. Ootes

  De algemene ledenvergadering stelt voor de penningmeester decharge te verlenen.

De voorzitter vraagt wie er volgend jaar reserve wil zijn.

C. Laan  geeft zich hier voor op.

Kascontrolecommissie 2018 , H. Ootes, D Jonker

Reserve C. Laan

8.bestuursverkiezing.

Aftredend en wel herkiesbaar: Peter Slikker en Ad Peld

Aftredend en Niet herkiesbaar  Arnold. Teunen  (voorzitter)

Ad Peld stelt zich kandidaat als voorzitter.
Er zijn geen tegen kandidaten ingediend dus Peter en  Ad gaat weer 3 jaar door.

Ad Pelt neemt het woord even om de voorzitter Arnold Teunen te bedanken voor zijn inzet voor het bestuur, waar hij toch zon 14 jaar in heeft gezeten 12 jaar voorzitter 2 jaar penningmeester.

Arnold blijft gewoon actief binnen de vereniging en ons ondersteunen.

Ad heeft het voorstel om Arnold als ere lid te benoemen hier stemmen alle aanwezigen mee in, ook is er nog een mooie bos bloemen voor Tineke namens de vereniging.

Ad laat ook weten dat hij zelf het voorzitterschap op zich neemt, zodat de vereniging gewoon weer een dagelijks bestuur heeft

De aanwezigen geven weer een applaus voor deze  bestuursleden.

9. Voorstellen:                                  a jeugdwedstrijd

                                                           B contributie 2018

a

We gaan weer vissen bij de Fazant, en vrijwilligers worden nog benaderd.

Jan Blankendaal benaderen voor de sloot schoon maken, en Klaver voor het betreden van het land doet Gerry

b  

De penningmeester legt uit wat er financieel gaat veranderen

2019 wordt de afdracht van Sportvisserij Nederland verhoogt met € 1.00

2020 wordt de afdracht van Sportvisserij MidwestNederland verhoogt met € 0.75

Voorstel zowel voor 2019 en 2020 de vispas met € 1.00 te verhogen.

Voorstel is aangenomen

Jeugd is € 10.00 blijft zo

10.Pauze.

Koffie.

12.Nieuws van de federatie Mid –West Nederland .

Spoorsloot en sloten op het industrieterrein  zijn uitgebaggerd.

De fazant is nog niet gedaan maar dit is van de gemeente en deze stellen het steeds uit, maar Yorke Wessels is hier mee bezig.

Arnold is geslaagd voor vis coaches en gaat nog verder voor vismeester

13 Wedstrijdcommissie.

Ad doet weer  de prijsuitreiking.

Voorzitter bedankt Ad hiervoor.

Na afloop is de lijst beschikbaar zodat een ieder weet waar hij is geëindigd

Ad geeft nog uitleg over de wedstrijd punten maar dit bespreken we altijd al op de wedstrijdvergadering.

13.Bedankjes.

Voorzitter bedankt bestuur en leden.

14. Rondvraag.

Sjaak Blom vis uitzetten word dat nog gedaan.

De voorzitter legt uit dat bij Braas dit voor het laatst was, maar er is nu  ook geen aanleiding voor om vis uit te zetten

P. Heddes vraagt of we mee gaan doen aan de opruim dag.

Dit gaan we weer doen, en nemen dit punt  mee in de bestuursvergadering.

Jan lichthard vraagt of het mogelijk is dat we als vereniging een  grote visvijver kunnen maken.

Ad is er mee bezig bij de gemeente we wachten tot plannen bij de Haven die ze in Opmeer willen realiseren er zijn.

Het geld is er voor en willen ze ook gebruiken, een andere optie is de Heren Weide bv maar dat is nihil

Of samen met de ijsbaan is  misschien een mogelijkheid

R v de Velden Kunnen ook de uitslagen op de website vermeld worden.

Ad wil dit graag per mail doen en gaat dit regelen.

16.Sluiting met aansluitend Bingo 21.30 uur.

De voorzitter bedankt de leden voor hun aandacht en aansluitend wordt er weer een bingo gehouden onder lijding van Sjaak Blom.