Notulen Jaarvergadering 2020

 Notulen jaarvergadering 21februari 2020.

Afbericht: Sjon Turk.

1. Opening.

Opening 20.10 door Ad Pelt de voorzitter. Aanwezig 19 leden.

2. Notulen jaarvergadering 2018

De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn naar aanleiding van de notulen.

Deze is uitgedeeld en er waren geen vragen, dus deze is goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

De voorzitter vraagt of er nog ingekomen stukken zijn, er zijn geen ingekomen stukken.

4. Jaarverslag van de secretaris.

De secretaris heeft een PowerPoint gemaakt zodat het jaarverslag met afbeeldingen te zien is.

5. Jaarverslag jeugdcommissie

Peter heeft een verslag gemaakt en leest deze voor.

Activiteiten jeugd HSV Obdam e.o 2019.

6. Jaarverslag penningmeester over 2018 en begroting 2019

De financiële verslagen zijn uitgedeeld.

De penningmeester geeft nog wat  uitleg over een paar punten hoe dit tot stand is gekomen.

Het eindresultaat is weer positief.

De penningmeester vraagt of er nog vragen zijn. Er zijn geen vragen.

Voorzitter bedankt de penningmeester voor het opstellen van het jaarverslag en de begroting.

7.Verslag kascontrolecommissie en decharge penningmeester.

Verslag kascontrolecommissie: Dirk Jonker en  Cees Laan .

   De algemene ledenvergadering stelt voor de penningmeester decharge te verlenen.

Kascontrolecommissie 2020: Cees Laan en Arnold Teunen.

Reserve. Tiny Jonker.

8.bestuursverkiezing.

Aftredend en wel  herkiesbaar: Gerry Ursem (secretaris).

Er zijn geen tegen kandidaten ingediend dus Gerry gaat weer 3 jaar door.

De aanwezigen geven weer een applaus voor deze  bestuursleden.

9. Voorstellen:                               a jeugdwedstrijd verplaatsen naar vrijdagavond

                                                           b contributie2021, geen aanpassingen.

                                                           b contributie en vispassen dit jaar via S.V.N

a

Door de lage opkomst de laatste jaren hebben we het voorstel om de jaarlijkse jeugdwedstrijd te verplaatsen naar de vrijdag avond.

Dit gaat dan op de zelfde wijze als Peter nu al doet met de jeugd op deze avond.

De opkomst is zeer goed op deze avonden , en er is ook veel belangstelling van de ouders.

Ook zullen dan de kosten veel lager zijn ivm geen zaalhuur, sloot schoonmaken en toestemming vragen voor het land.

Dus de sponsoren gaan we dan ook niet meer benaderen.

Dit voorstel is aangenomen. 

b  

Het bestuur wil graag de administratie van het leden bestand uit te besteden aan Sportvisserij Mid West Nederland.

Rene legt uit dat het wel altijd gezellig was hoor het vouwen van de brieven en alles sorteren.

Maar al met al is dit toch een hele klus elk jaar, en dit geeft weer wat verlichting.

Ook dit voorstel is aangenomen.

10.Pauze.

Koffie.

11. 21 maart nationale schoonmaak dag ,10.00 uur verzamelen bij de Brink of bij Gerry.

Diverse leden hebben zich opgegeven voor deze dag, dus we gaan in ploegen van 2 diverse stukken walkant schoonmaken.

12.Nieuws van gemeente Opmeer i.v.m. aanleg visvijver.

De voorzitter laat weten dat hier nog geen vorderingen in zijn, maar zodra dat wel zo is vermelden wij dat weer.

13 nieuws van de Federatie Mid-west-Nederland.

Geen Nieuws.

14 Wedstrijdcommissie.

De voorzitter doet weer de prijsuitreiking.

Na afloop is de lijst beschikbaar zodat een ieder weet waar hij is geëindigd.

Ad geeft nog uitleg over de wedstrijd punten maar dit bespreken we altijd al op de wedstrijdvergadering.

15.Bedankjes.

Voorzitter bedankt bestuur en leden.

16. Rondvraag.

Geen.

17.Sluiting met aansluitend Bingo21.30 uur.

De voorzitter bedankt de leden voor hun aandacht en aansluitend wordt er weer een bingo gehouden onder leiding van Sjaak Blom.