Notulen Jaarvergadering 2017

Notulen jaarvergadering 24 februari 2017
Afbericht: H.P. Slikker, F. Jager, A. Ficher, H. Wijers

 1. Opening.
  Opening 20.00 door de voorzitter,
 2. Notulen jaarvergadering 2016:

Arnold deeld mede dat deze op tafel liggen.

Jan Endstra letter weg in zijn naam zullen we veranderen.

Arnold bedankt notulist voor het opstellen.

 1. Ingekomen stukken en mededelingen.
  De voorzitter, penningmeester en secretaris hebben geen ingekomen stukken of mededelingen.
 2. Jaarverslag van de secretaris.
  De secretaris heeft deze opgesteld, en leest hem voor.
  De voorzitter bedankt hem voor het opstellen hiervan.

Yorke wessels is nog steeds bezig met baggeren maar nog geen concrete data SVMN.

 1. Jaarverslag jeugdcommissie
  Peter heeft een verslag gemaakt de voorzitter leest deze voor en bedankt Peter voor het opstellen van het verslag.
 2. Jaarverslag penningmeester over 2016 en begroting 2017
  De financiële verslagen zijn uitgedeeld.
  De penningmeester geeft nog wat uitleg over een paar punten hoe dit tot stand is gekomen.

Dino verlies voor ons want hij is gestopt ,dit geld ook voor HHW maar deze heeft alles keurig afgewikkeld.
Het eindresultaat is weer positief.
De penningmeester vraagt of er nog vragen zijn (geen).
Voorzitter bedankt de penningmeester voor het opstellen van jaarverslag en de begroting.

7. Verslag kascontrolecommissie en decharge penningmeester.
Verslag kascontrolecommissie: Cees Laan,Sjon turk reserve H.Ootes
C.Laan en J.Turk laten weten dat de boekhouding er weer keurig uit zag.
De voorzitter bedankt de commissie voor hun werk hieraan en vraagt wie er volgend jaar reserve wil zijn.
H.Ootes geeft zich hier voor op.
Kascontrolecommissie 2017 Sjon Turk,H.Ootes

Reserve D.Jonker

8.bestuursverkiezing.
Aftredend en wel herkiesbaar:Gerry Ursem (secretaris).

Er zijn geen tegenkandidaten dus Gerry gaat weer 3 jaar door.
De aanwezigen geven een applaus voor de bestuursleden.

Het bestuur bestaatt nu uit 5 commisieleden.

Cees Laan zit er beperking op een bestuurslid?Voorzitter legt uit:geen.

Voorstellen:

a jeugdwedstrijd

b contributie 2015

a
Zaterdag 31 mei wordt er weer een jeugd viswedstrijd georganiseerd, dan is het weer de nationale hengelsportdag.
Echter doordat er deze dag zoveel te doen is voor de jeugd gaan wij deze verplaatsen naar het najaar.

Als iemand nog data weet van andere verenigingen rond deze tijd geef ze door .Sjaak Laan :waarom niet op een vrijdagavond.

We gaan weer vissen bij de fazant en vrijwilligers worden nog benaderd.


b
De penningmeester legt uit wat er financieel gaat veranderen.

Jeugd willen ze van 14 naar 17 jaar opschuiven.

SVN geen vergoeding meer voor de handelingsvergoeding €1,– per lid.

SVMN afdracht Vispas wordt met €1,75 verhoogd.

SVMN afdracht jeugdvispas wordt met €o,75 verlaagd.

René heeft alles doorgerekend.

Voorstel Vispas €29,50

Voorstel Jeugdvispas €10,00

Niemand tegen dus dit voorstel is aangenomen.

10. Pauze, koffie.

11. Nieuws van de federatie Midwest Nederland

€1,75 verhoging 2 adviseurs aantrekken veel slecht water willen ze mensen op zetten gemeenteraden met partij voor de dieren willen ze bovenop zitten dus ze willen betaalde krachten erbij.

Vislessen wedstrijd programma

2 maart gaan we als bestuur naar thema avond inbrengen viswater wat zijn hiervoor de regels en slecht water wordt hier besproken.

12. Wedstrijdcommissie.
Ad doet de prijsuitreiking

Voorzitter bedankt Ad hiervoor.

Na afloop is de lijst met uitslagen beschikbaar.

Wedstrijdvissers vergadering besproken alle wit telt ook de baars met uitzondering in de gesloten tijd.

13.Bedankjes.
De voorzitter bedankt een ieder die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de vereniging.

Jan Endstra bedankt het bestuur.

 1. Rondvraag.

Steeds meer sloten minder bereikbaar.Zijn we mee bezig.

René laan : Het hoogheemraadschap geeft toe dat het water te helder wordt maar heeft te maken met afspraken natuur en flora.

Dit is een algemeen probleem.

Sjaak laan: ringvaart pacht betaald maar we kunnen er niet vissen .Blijft een probleem.Gaan we navragen.

Slaak Blom:wedstrijd a.s. zondag Aro loop dus hou hier rekening mee.

Sjon Turk: gezamelijke madeninkoop bij Nipro .Arnold gaat groepsapp. maken.

15. Sluiting met aansluitend Bingo22.00 uur.
De voorzitter bedankt de leden voor hun aandacht en aansluitend wordt er weer een bingo gehouden onder leiding van Sjaak Blom.