Notulen Jaarvergadering 2015

Notulen jaarvergadering 23 februari 2015

Afbericht: D Jonker komt wat later.

 1. Opening.
  Opening 20.00 uur door de voorzitter: aanwezig 22 leden.
  De voorzitter heet iedereen welkom en vraagt 1 minuut stilte voor overleden leden
  Presentie lijst is al uitgedeeld.
 2. Notulen jaarvergadering 2014
  M. van der Velden laat weten dat dit zijn juiste naam is.
  Nr. 15 Het is Tom van Baar in plaats van Piet Van Baar
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
  De voorzitter deelt mee dat de Deen sponsoractie 600 euro heeft opgebracht.
  Wel wordt het elk jaar moeilijker om fietsers te krijgen voor de RABO fiets tocht in juni dus geef je op.
  Heer P. Bouwmeester vraagt wat houd dit in, de voorzitter legt dit uit en P. Bouwmeester geeft zich hiervoor op.
  Ook heeft de voorzitter contact gehad met de nieuwe beheerder van de molen aan de Braken. Hij heeft gevraagd te proberen de spelregels in acht te nemen, want er zijn mensen die achter het hek klimmen en achter de molen en in tuin komen.
  Wij zullen onze leden vragen om dit niet te doen.
 4. Jaarverslag van de secretaris.
  De secretaris heeft deze opgesteld en leest hem voor.
  De voorzitter bedankt hem voor het opstellen hiervan.
 5. Jaarverslag jeugdcommissie
  De voorzitter neemt hier het woord en deelt mee dat er dit jaar geen jaarverslag is want er is geen jeugdcommissie meer. Peter Slikker neemt dit samen met zijn vrouw Jolanda over, volgend jaar volgt er weer een verslag.
  Calamiteiten lijst gaat rond zodat we die kunnen aanvullen
  Dhr. Bouwmeester vraagt: is er geen jeugd die mee wil fietsen? We gaan dit zeker proberen maar het blijft lastig.
 6. Jaarverslag penningmeester over 2014 en begroting 2015
  De financiële verslagen zijn uitgedeeld.
  De penningmeester geeft nog wat uitleg over een paar punten hoe dit tot stand is gekomen.
  Het eindresultaat is weer positief.
  De penningmeester vraagt of er nog vragen zijn.
  P. Heddes: nog te ontvangen post Dino? Penningmeester legt uit, dit is een dieren winkel en wij krijgen daar nog geld van.
  Zelf vindt hij dat het een mooi jaar is geweest, maar ook weer niet. Met zoveel op de spaarrekening (en dit wordt elk jaar meer) zou hij wat meer willen zien gebeuren.
  Bijvoorbeeld een keer met de club gaan vissen op een boot op de Noordzee of een jeugdkamp in Hensbroek.
  De leden worden gevraag om met ideeën te komen, stuur ze dan op en dan gaan we er wat mee doen.
  Voorzitter bedankt de penningmeester voor het opstellen van jaarverslag en de begroting.

7. Verslag kascontrolecommissie en decharge penningmeester.
Verslag kascontrolecommissie: M. van der velde, C. Laan, reserve D. Jonker
M van der velden alles zag er keurig uit
De voorzitter vraagt wie er volgend jaar reserve wil zijn.
J. Turk geeft zich hier voor op.
Kascontrolecommissie 2015: D. Jonker, C. Laan.
Reserve Sjon Turk.

8. Bestuursverkiezing.
Aftredend en wel herkiesbaar: Arnold Teunen (voorzitter) Ad Pelt (bestuurslid)
Er zijn geen tegen kandidaten ingediend dus zij gaan weer 3 jaar door.
Peter slikker komt ons versterken in het bestuur als jeugd voorzitter
De aanwezigen geven weer een applaus voor deze 3 bestuursleden.
De voorzitter stelt ook de nieuwe voorzitter van de jeugdcommissie P Slikker voor, en vraagt of hij aan tafel wil komen zitten.
Nu bestaat het bestuur weer uit 7 commissie leden

 1. Voorstellen: a jeugdwedstrijd
  B contributie 2015
  A
  Laatste zaterdag van mei, is er weer de jeugd viswedstrijd. Dit is weer de nationale hengelsportdag.

B
De voorzitter legt uit dat we de contributie niet gaan verhogen.

10.Pauze, koffie.

11. Nieuws van de federatie Mid –West Nederland (o.a. bestuurswisseling).
De voorzitter heeft zitting genomen in de koepel jeugd als voorzitter.
Bestuur wisseling.
F de Jager meldt dat er nu 8 federaties zijn bij sportvisserij Nederland 110 verenigingen 8 waterschappen en 9 gekozen bestuurders we willen naar 5 bestuurders.
Ook laat hij weten dat directeur M. van Breugel al 1 jaar ziek dus is er heel veel werk te doen.

12. Wedstrijdcommissie.
Ad Pelt meldt dat de 2e de hengel bij het snoeken geen problemen geeft voor de vissen, en er zijn geen misstanden gemeld
Borrelpompjes voor alle sport vissers is erg goed bevallen.
De vergadering met de wedstrijdvissers gaat ook elk jaar beter, dit is dan ook zeker een gezellige avond, met na afloop even napraten en een borrel.
Daarna doet hij de prijsuitreiking.
De voorzitter bedankt Ad hiervoor.
Na afloop is de lijst beschikbaar.

13. Bedankjes.
De voorzitter bedankt een ieder die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de vereniging.

 1. Rondvraag.
  Dirk Jonker: de boekhouding zag er keurig uit
  Jan Endstra : bedankt bestuur voor hun inzet.
  R van der Velden : uitbreiding ringvaart
  Wie heeft Tel nummer Boa voor calamiteiten? De voorzitter zegt dat er een nieuw nummer is deze komt op website.

Rene Laan: Website zit groei in en word veel bekeken. Afgelopen jaar ruim 4000 keer.

16.Sluiting met aansluitend Bingo21.30 uur.
De voorzitter bedankt de leden voor hun aandacht en aansluitend wordt er weer een bingo gehouden onder lijding van Sjaak Blom.